From warm lands back to my window
Achia Anzi
72 x 141 x 12 in
Peaceful be your return O Lovely bird... - Achia Anzi
Metal, painted tin sheet

Artist : Achia Anzi

Medium : Metal, painted tin sheet

Size : 72 x 141 x 12 in

Year : 2012

Sunday, January 1, 2012
No
Artwork No: 
32009